Middellange termijn raming arbeidsongeschiktheid

Middellange
termijn raming arbeidsongeschiktheid
Financiële nota wachtgeldfondsen
Nota financiële ontwikkeling
UWV-fondsen
Nota vaststellen premies en parameters
Aok 2001

Middellange termijn raming arbeidsongeschiktheid
In deze raming wordt een beeld geschetst
van de ontwikkeling van de WAO, de WAZ en de Wajong in de periode 2001-2004.
Voor het eerst is een vergelijking gemaakt tussen het volume
en de lasten van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in de jaren 1990-2000.

Financiële nota wachtgeldfondsen
De financiële nota wachtgeldfondsen geeft de ontwikkelingen van de wachtgeldfondsen
per sector weer. Het bedrijfsleven is ingedeeld in 66 sectoren. Elke sector
heeft een wachtgeldfonds. De Werkloosheidwet (WW) wordt gefinancierd door
deze sectorale wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).
De wachtgeldfondsen financieren de eerste 6 maanden van de WW. Na deze
periode neemt het AWf de financiering over. De Financiële nota wachtgeldfondsen
verschijnt drie keer per jaar.

Nota financiële ontwikkeling UWV-fondsen
Jaarlijks verschijnt de Januari- Juni- en Najaarsnota financiële
ontwikkeling fondsen.

  • het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

  • de Arbeidsongeschiktheidskas (Aok)

  • het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ)

  • het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten
    (AfJ)

  • het Reďntegratiefonds (Rf)

  • de Wachtgeldfondsen (Wgf)

  • het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

  • het Toeslagenfonds (Tf)


Nota vaststellen premies en parameters Aok 2001

De nota is een aanvulling op de Juninota en geeft een onderbouwing van
de ramingen. De volume en financiële raming uit de Juninota dient als
uitgangspunt voor de berekeningen van de premies en parameters voor de
Aok.