UWV, wat is dat?

Naar UWV

Suwi staat voor Structuur Uitvoering Werk en
Inkomen. Deze wet regelt de wijze waarop de werknemersverzekeringen en
arbeidsvoorziening in Nederland wordt uitgevoerd. De basisgedachte
achter Suwi is ‘Werk boven inkomen’. Door een andere taakverdeling
wordt gestreefd naar een efficiכnte, doelmatige en klantgerichte
uitvoering van de sociale zekerheid. Reןntegratie ligt in handen van
private bedrijven, uitvoering van de uitkeringsregelingen door
publieke instanties. UWV verzorgt de werknemersverzekeringen, CWI is
de ‘front office’, het ene loket waar werkzoekenden terecht kunnen
voor (ander) werk en voor het aanvragen van een uitkering.

 UWV, wat is dat?

De samenvoeging van de vijf ‘oude’
uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, Guo, Uszo en Sfb (nu
Bouwnijverheid) en het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
Vanaf 1 januari 2002 gaan deze uitvoeringsinstellingen gezamenlijk
verder onder de naam Uitvoering Werknemersverzekeringen, oftewel
UWV.

Wat doet UWV?

UWV voert de werknemersverzekeringen WW, WAO,
Wajong, Waz en de Ziektewet uit, net zoals het oude Cadans, Gak, Guo, Uszo
en Sfb al deden. UWV beoordeelt het recht op, de hoogte en de duur van
de uitkeringen, verstrekt uitkeringen en int premies. Daarnaast is UWV
verantwoordelijk voor reןntegratie van werklozen en
arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt
UWV private reןntegratiebedrijven in.

Waarom komt UWV er eigenlijk?

Met de aanname van de ‘SUWI-nota’ in de
Tweede Kamer (maart ’99) en het besluit in de Eerste Kamer  de
wet SUWI in te voeren, wordt de uitvoering van de
werknemersverzekeringen in Nederland per 1 januari (datum onder
voorbehoud) in ייn organisatie ondergebracht. Die organisatie is
UWV. De politiek streeft met UWV naar een doelmatige, efficiכnte en
klantgerichte organisatie.

CWI, wat is dat?

De Centra voor Werk en Inkomen nemen publieke taken over
van de Arbeidsvoorziening. Daarnaast
neemt CWI taken over van uitvoeringsinstellingen en gemeenten. In
totaal komen er uiteindelijk 131 CWI’s verspreid over het land. De
opening van de CWI’s vindt gefaseerd plaats. De CWI’s vormen het eerste loket voor
iedereen met recht op WW of bijstand, en voor mensen die een andere
baan zoeken.

Wat doet CWI?

CWI helpt werkzoekenden bij het zoeken naar een
passende baan, en werkgevers bij het zoeken naar geschikt personeel.
Verder verzorgt CWI de uitkeringsaanvraag, verzamelt en toetst CWI de
gegevens ten behoeve van de WW- of bijstandsuitkering, en speelt CWI deze
door naar UWV. Daarnaast verzorgt CWI een belangrijk deel van de
activering en controle.

WERKNEMERS

Voortaan zult u de nieuwe naam UWV (Uitvoering
Werknemersverzekeringen) op onze correspondentie aantreffen. Een
verandering die te maken heeft met de nieuwe wet omtrent werk en
inkomen. Voor uw uitkering heeft dat overigens geen consequenties. UWV
is de naam van de nieuwe organisatie waarin alle bestaande
uitvoeringsinstellingen en hun voormalige opdrachtgever het Lisv zullen worden samengevoegd. Een
organisatie die allereerst gericht is op het bieden van meer
helderheid en meer efficiכntie als het om uw uitkering gaat. Wel is
het belangrijk te weten dat u voor een eerste aanvraag van WW of
bijstand voortaan naar het nieuwe Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
moet gaan. En dat het Arbeidsbureau vanaf 1 januari 2002 in het CWI
opgaat.

Wat verandert er voor mij als
uitkeringsgerechtigde met de komst van UWV en CWI

Voor wat betreft de claimbeoordeling en
uitkeringsverstrekking verandert er in principe niets. Het kan zijn
dat u wel bepaalde brieven van CWI in plaats van UWV ontvangt en dat
bepaalde gesprekken (over bijv. sollicitaties) plaatsvinden bij CWI in
plaats van UWV.

Waar kan ik vanaf 1 januari terecht voor het
aanvragen van een WW-uitkering?

Hiervoor kunt u terecht bij het Centrum voor
Werk en Inkomen (CWI) bij u in de buurt. Zoals de naam al zegt, kunt u
bij CWI terecht voor zowel het aanvragen van een uitkering als het
zoeken naar een (andere) baan.

Waar vind ik het cwi?

In de meeste gevallen vindt u CWI waar het
vroegere Arbeidsbureau zat. Het Arbeidsbureau gaat per 1 januari 2002
nl. op in het Centrum Werk en Inkomen.

Ik zoek (ander) werk, waar moet ik zijn?

CWI heeft vele vacatures en kan u ook adviseren
over het zoeken naar werk of het volgen van een opleiding.

Ik heb al een WW-uitkering, waar kan ik terecht
voor vragen hierover, of voor het doorgeven van veranderingen?

Hiervoor kunt u terecht bij uw huidige
contactpersoon bij UWV. CWI verzorgt namelijk. het aanvragen van de
uitkering en geeft de benodigde gegevens door aan UWV. UWV verzorgt
dan de verdere afhandeling van uw uitkering.

Waar vind ik UWV?

UWV vindt u waar voorheen de kantoren van
Cadans, Gak, GUO, Sfb en Uszo zaten. Op alle gebouwen staat alleen ‘UWV’.
In de panden zijn voorlopig nog de diverse uitvoeringsinstellingen
gevestigd, per 1 januari onder hun nieuwe naam: UWV Cadans, UWV Gak,
UWV GUO, UWV Bouwnijverheid, UWV Uszo.

In mijn woonplaats zijn meerdere UWV-kantoren
(bijv. zowel een kantoor UWV Gak als UWV Cadans). Waar moet ik zijn?

Vraagt u een uitkering aan via CWI, dan zorgt
CWI dat uw gegevens bij het juiste kantoor terecht komen. U wordt
vanzelf benaderd door ‘uw’ kantoor.

Hebt u al een uitkering, dan blijft uw huidige
kantoor uw aanspreekpunt.

Ik ontvang een WAO-, WAZ- of WAJONG-uitkering,
wat verandert er voor mij?

Voor u verandert er niet zoveel. U kunt gewoon
terecht bij het kantoor waar u altijd al contact mee had. Alleen heeft
dat kantoor een andere naam gekregen, nl. UWV <naam uvi>.
Adressen, telefoonnummers en contactpersonen blijven hetzelfde.

Ik zit nu in de Ziektewet maar zal binnenkort
waarschijnlijk een WAO-uitkering ontvangen. Moet ik dan naar CWI of
UWV?

UWV verzorgt de WAO-uitkeringen (dus ook de
uitkeringsaanvraag), u hoeft
hiervoor dus niet naar CWI.

VANGNETTERS

Ik ben uitzendkracht / werkloos en ziek /
zwanger. Waar moet ik me melden voor een Ziektewetuitkering?

Als zieke uitzendkracht meldt u zich bij het
uitzendbureau; het UWV regiokantoor waar uw werkgever bij is aangesloten,
neemt de uitkeringsaanvraag in behandeling. (Indien dit niet
regiokantoor Hilversum, Leiden, Tilburg of Enschede is, stuurt het regiokantoor de aanvraag door naar ייn van deze kantoren.)

Als u werkloos en ziek of zwanger bent, meldt u
zich ziek bij het regiokantoor waar uw WW-uitkering wordt verzorgd.

Als u als zwangere werknemer ziek wordt, meldt u
zich net als voorheen ziek bij uw werkgever. Die regelt de
uitkeringsaanvraag verder met UWV.

WERKGEVERS

De nieuwe wet omtrent werk en inkomen is een
feit en zal de komende tijd zijn beslag gaan krijgen.

Zo zult u merken dat uw bestaande
uitvoeringsinstelling gewoon al zijn huidige taken blijft vervullen,
al wordt de samenvoeging van alle uitvoeringsinstellingen en het Lisv
onder de naam UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) nu al zichtbaar
op de correspondentie die u van ons ontvangt. Ook kantoor- en
postadressen, contactpersonen en telefoonnummers blijven vooralsnog
dezelfde. Wel wijzen we u erop dat de intake voor WW en bijstand
voortaan door het nieuwe Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zal worden
gedaan. En dat het Arbeidsbureau vanaf 1 januari 2002 in het CWI
opgaat.

In de toekomst zullen UWV, CWI en de gemeenten
vanuit de organisatiestructuur die nu zichtbaar wordt veel nauwer
samen gaan werken om u beter van dienst te zijn en om de deelname van
mensen met een uitkering aan
het arbeidsproces meer te bevorderen en te stimuleren.

Moet ik mijn gegevens nu anders aanleveren?

Nee, voorlopig verandert er niets na 1 januari
2002 in de aanlevering van gegevens van werkgevers.

Waarvoor moet ik bij UWV zijn en waarvoor bij
CWI?

Bij UWV kunt u terecht voor alle zaken waarvoor
u vroeger bij Cadans, Gak, Guo, Sfb of Uszo terecht kon.

CWI zet een groot aantal oude taken van het
Arbeidsbureau voort. CWI presenteert uw vacatures o.a. in het CWI en
op internet en helpt werkgevers bij het zoeken naar personeel. Verder
neemt CWI de oude taak over van de Regionaal Directeur
Arbeidsvoorziening (RDA) bij het (al of niet) verstrekken van
ontslagvergunningen. Ook het aanvragen van een werkvergunning van
buitenlands personeel (buiten de Europese Unie) loopt via CWI.

Hoe zit het met (collectief) aanvragen van WW
wegens faillissement, weersomstandigheden of verkort werken?

In de SUWI-wet worden drie uitzonderingen
genoemd waarin UWV en niet CWI de verantwoordelijke organisatie is
voor het verrichten van de intake. Daarbij gaat het om de uitkering
wegens onwerkbaar weer (art. 18 WW), de faillissementsuitkering (art.
61 WW) en de uitkering wegens verkort werken (ontheffing in art. 6
BBA). Met andere woorden: in deze drie situaties kunt u bij UWV
terecht, en niet bij CWI.